Regulamin
kursu przygotowawczego
do egzaminu zawodowego

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie organizowanym przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Mistrzowska Akademia Naturopatii MISANA, dla której organem prowadzącym jest przedsiębiorstwo MISANA Beata Basta.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Placówka – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Mistrzowska Akademia Naturopatii MISANA, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Astrów 20, RSPO nr 279512, REGON: 521693528, RIS nr 2.16/00045/2022.

 • Organ prowadzący – MISANA Beata Basta, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Astrów 20, NIP: 7491495114, REGON: 160130342.

 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.misana.pl.

 • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu tego przepisu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu Kursu.

 • Kurs – usługa kształcenia polegająca na świadczeniu zajęć edukacyjnych kursu przygotowawczego do egzaminu zawodowego, realizowana na warunkach określonych przez Organizatora, opisanych w Serwisie.

 • Kursant – Klient biorący udział w Kursie lub osoba trzecia, która została do udziału w Kursie wyznaczona przez Klienta.


3. Organizator oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę, pozwalające na organizację Kursu.

4. Organizator oświadcza, że organizuje Kurs w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w informacji na temat Kursu zamieszczonych w Serwisie.

5. Organizator zastrzega, że możliwość wzięcia udziału w Kursie jest ograniczona limitem miejsc. O umieszczeniu na liście Kursantów decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona przesłaniem formularza zgłoszeniowego oraz wniesieniem zaliczki.

6. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

7. Administratorem danych osobowych Klientów i Kursantów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.

 

CHARAKTER KURSU

8. Kurs organizowany jest w oparciu o art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

9. Termin, czas trwania, miejsce, cena, charakter dokumentu stwierdzającego odbycie kursu oraz liczebność grupy na kursie podane są każdorazowo w opisie Kursu.

10. Kurs ma charakter hybrydowy. Składa się częsci eksternistycznej (samodzielna nauka w domu na podstawie przesłanych materiałów) oraz stacjonarnej (w trakcie sesji egzaminacyjnej odbywają się wykłady). 

11. Materiały szkoleniowe oraz dokumenty zgłoszeniowe wysyłane są Kursantowi na adres wskazany w zgłoszeniu pocztą kurierską lub do paczkomatu. Przesyłka zawiera zaadresowaną i opłaconą kopertę zwrotną na dokumenty zgłoszeniowe, którą Kursant odsyła na adres Organizatora.

12. Absolwentom Kursu Organizator wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. z dn. 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

13. Kurs trwa od momentu przesłania zgłoszenia przez uczestnika Kursu do dnia sesji egzaminacyjnej. Termin i miejsce sesji egzaminacyjnej wskazane są każdorazowo w opisie Kursu.

14. W sytuacji, gdy Kursant nie może wziąć udziału w sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do wzięcia udziału w kolejnej sesji, zgodnie z terminarzem określonym w Serwisie. 

15. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu zawodowego i nabycia uprawnień zawodowych naturopaty.

16. Absolwent Kursu przystępuje do egzaminu zawodowego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieśniczej. Egzamin nie jest częścią Kursu i za jego przebieg Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

ZGŁOSZENIE NA KURS I OPŁATY

17. Zgłoszenie chęci udziału w wybranej edycji Kursu dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego wymagana jest wpłata zaliczki w kwocie określonej w opisie Kursu. Brak wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego oznacza rezygnację z udziału w Kursie.

18. Za udział w Kursie Klient wnosi opłatę w kwocie 2.500,00 zł (w tym 500 zł zaliczki). Niezależnie od opłaty za udział w Kursie, Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty egzaminacyjnej bezpośrednio na konto bankowe Izby Rzemieślniczej. Kwota opłaty podawana jest w opisie Kursu.

19. Klient ma obowiązek opłacenia udziału w Kursie na 30 dni przed terminem sesji egzaminacyjnej oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed terminem sesji.

20. Jeżeli Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, to wypełnia odpowiednie pola w formularzu zamówienia, gdzie podaje dane do faktury. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Organizatora faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Kwoty opłat podane w Serwisie są cenami brutto.

 

ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU KURSU

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu i/lub egzaminu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub w sytuacji braku wystarczającej liczby Kursantów.

22. W przypadku odwołania Kursu i/lub egzaminu wszystkie opłaty za udział w Kursie zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Kursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany miejsca, w którym odbędzie się egzamin; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Kursanta,
 • zmiany terminu, w którym odbędzie się egzamin; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Kursanta,
 • zmiany prowadzącego wykłady podczas sesji egzaminacyjnej; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by była to zmiana na osobę z co najmniej takim samym przygotowaniem.

Informacja o powyższych zmianach zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej tak szybko, jako to będzie możliwe.

 

REZYGNACJA Z KURSU

24. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie Klientowi przysługuje zwrot wniesionych opłat. Powyższe nie dotyczy zaliczki, która jest bezzwrotna.

25. Jeżeli rezygnacja z udziału w Kursie nastąpiła po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, Klientowi przysługuje zwrot tej opłaty pomniejszonej od 20% kosztow manipulacyjnych lub przeniesienie opłaty na inny termin egzaminu. Rezygnacja musi być złożona pisemnie (e-mail).

 

REKLAMACJE

26. Klient oraz Kursant są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Kursu w terminie 7 dni od dnia, w którym Kurs się zakończył. Organizator przyjmuje reklamacje dotyczące Kursu. Ewentualne reklamacje dotyczące egzaminu należe wnosić do jego organizatora, tj. Izby Rzemieślniczej.

27. Reklamacje należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się podanie przez Klienta lub Kursanta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, treści żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

28. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

29. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

30. Klient oświadcza, że został pouczony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Klient oświadcza również, że faktyczne uczestnictwo Kursanta w Kursie poczytuje się za wyrażenie wyraźnej zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia i wykonania usługi i jest świadomy, że skutkuje to utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

31. Klient i Kursant wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na Kurs przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Kursu.

32. Klientowi i Kursantowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania ich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

33. W przypadku, gdy Kursant nie jest Klientem, Klient powierza Organizatorowi dane osobowe Kursanta będącego osobą trzecią do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

34. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Kursantowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Kursu, chyba że Organizator wyraził wyraźną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

36. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

37. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu naruszało prawa konsumenta, było niejasne lub stanowiło klauzulę niedozwoloną, w jego miejsce stosuje się ogólne zasady i postanowienia gwarantujące prawa konsumenta zbliżone znaczeniowo do zapisów kwestionowanych, a postanowienie takie uznaje się za nieobowiązujące w stosunku do konsumenta.

38. Wszelkie spory związane z realizacją usługi będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

41. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

Regulamin kursu

Tu możesz zapoznać się z regulaminami kursów organizowanych przez Mistrzowską Akademię Naturopatii MISANA.

Regulamin kursu Mistrzowska Akademia Naturopatii

Regulamin kursu przygotowawczego do egzaminu zawodowego

Regulamin kursu
Mistrzowska Akademia Naturopatii

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie organizowanym przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Mistrzowska Akademia Naturopatii MISANA, dla której organem prowadzącym jest przedsiębiorstwo MISANA Beata Basta.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Placówka – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Mistrzowska Akademia Naturopatii MISANA, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Astrów 20, RSPO nr 279512, REGON: 521693528, RIS nr 2.16/00045/2022.

 • Organ prowadzący – MISANA Beata Basta, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Astrów 20, NIP: 7491495114, REGON: 160130342.

 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.misana.pl.

 • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu tego przepisu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu Kursu.

 • Kurs – usługa kształcenia polegająca na świadczeniu zajęć edukacyjnych Mistrzowskiej Akademii Naturopatii, realizowana na warunkach określonych przez Organizatora, opisanych w Serwisie.

 • Kursant – Klient biorący udział w Kursie lub osoba trzecia, która została do udziału w Kursie wyznaczona przez Klienta.


3. Organizator oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę, pozwalające na organizację Kursu.

4. Organizator oświadcza, że organizuje Kurs w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w informacji na temat Kursu zamieszczonych w Serwisie.

5. Organizator zastrzega, że możliwość wzięcia udziału w Kursie jest ograniczona limitem miejsc. O umieszczeniu na liście Kursantów decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona przesłaniem formularza zgłoszeniowego oraz wniesieniem wpisowego.

6. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

7. Administratorem danych osobowych Klientów i Kursantów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.

 

CHARAKTER KURSU

8. Kurs mają charakter stacjonarny i organizowany jest w oparciu o art. 117 ust. 1a pkt 5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

9. Termin, czas trwania, miejsce, cena, charakter dokumentu stwierdzającego odbycie kursu oraz liczebność grupy na kursie podane są każdorazowo w opisie Kursu.

10. Kurs ma charakter wielomodułowy. Program Kursu oraz program każdego modułu opisany jest w programie nauczania, a w wersji uproszczonej dostępny jest w Serwisie. 

11. W opisie każdego modułu Kursu może być przedstawiona sylwetka wykładowcy.

12. Absolwentom Kursu Organizator wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. z dn. 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

13. Kurs stanowi cykl 10 weekendowych modułów, odbywających się raz w miesiącu. Cykl ten stanowi zamkniętą całość, co oznacza, że nie ma możliwości opuszczenia wybranych modułów.

14. W sytuacji, gdy Kursant nie może wziąć udziału w module w wyznaczonym terminie w trakcie swojej edycji, ma prawo odbyć opuszczony moduł z inną edycją Kursu.

15. Kurs obejmuje 260 godzin dydaktycznych i składa się z 10 modułów. Czas trwania każdego modułu wynosi 26 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna oznacza 45 min. zajęć.

16. Poszczególne moduły odbywają się zazwyczaj raz miesiącu (za wyjątkiem lipca i sierpnia) i trwają zazwyczaj od piątku od godz. 11:00 do niedzieli do godz. 15:00. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty lub godziny rozpoczęcia modułu. W takim przypadku Kursant otrzyma stosowną informację na minimum 14 dni przed rozpoczęciem modułu. W sytuacjach nadzwyczajnych czas powiadomienia może być krótszy.

 

ZGŁOSZENIE NA KURS I OPŁATY

17. Zgłoszenie chęci udziału w wybranej edycji Kursu dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego wymagana jest wpłata wpisowego w kwocie określonej w opisie Kursu. Brak wpłaty wpisowego w terminie 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego oznacza rezygnację z udziału w Kursie.

18. Za udział w Kursie Klient wnosi miesięczne opłaty w formie czesnego w kwocie określonej w opisie Kursu (z uwzględnieniem ewentualnych promocji). Opuszczenie przez Kursanta modułu w danym miesiącu, nie zwalnia od wniesienia opłaty czesnego za ten miesiąc, jednak Kursant zachowuje prawo nieodpłatnego odbycia tego modułu w kolejnej edycji Kursu.

19. Klient wpłaca czesne do 10 dnia miesiąca na konto Organizatora, przy czym na 7 dni przed terminem płatności, Organizator prześle pocztą elektroniczną przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty.

20. Jeżeli Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, to wypełnia odpowiednie pola w formularzu zamówienia, gdzie podaje dane do faktury. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Organizatora faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Kwoty opłat podane w Serwisie są cenami brutto.

 

ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU KURSU

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub w sytuacji braku wystarczającej liczby Kursantów.

22. W przypadku odwołania Kursu wszystkie opłaty za udział w Kursie zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Kursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany miejsca, w którym odbędzie się Kurs lub wybrany moduł Kursu; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Kursanta,
 • zmiany terminu, w którym odbędzie się Kurs lub wybrany moduł Kursu; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Kursanta,
 • zmiany kolejności modułów Kursu; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by zmiana ta w jak najmniejszym stopniu wpływała na proces dydaktyczny,
 • zmiany szczegółowego programu wybranego modułu Kursu; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by tematyka modułu została w pełni zachowana,
 • zmiany prowadzącego wybrany moduł Kursu; w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, by była to zmiana na osobę z co najmniej takim samym przygotowaniem.

Informacja o powyższych zmianach zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej tak szybko, jako to będzie możliwe.

 

REZYGNACJA Z KURSU

24. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie przed jego rozpoczęciem, Klientowi przysługuje zwrot wniesionych opłat. Powyższe nie dotyczy opłaty wnoszonej jako wpisowe, która jest bezzwrotna.

25. Rezygnacja z udziału w Kursie w trakcie jego trwania możliwa jest w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnacja musi być złożona pisemnie (e-mail).

 

REKLAMACJE

26. Klient oraz Kursant są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Kursu w terminie 7 dni od dnia, w którym Kurs się zakończył.

27. Reklamacje należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się podanie przez Klienta lub Kursanta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, treści żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

28. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

29. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

30. Klient oświadcza, że został pouczony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Klient oświadcza również, że faktyczne uczestnictwo Kursanta w Kursie poczytuje się za wyrażenie wyraźnej zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia i wykonania usługi i jest świadomy, że skutkuje to utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

31. Klient i Kursant wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na Kurs przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Kursu.

32. Klientowi i Kursantowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania ich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

33. W przypadku, gdy Kursant nie jest Klientem, Klient powierza Organizatorowi dane osobowe Kursanta będącego osobą trzecią do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

34. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Kursantowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Kursu, chyba że Organizator wyraził wyraźną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

36. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

37. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu naruszało prawa konsumenta, było niejasne lub stanowiło klauzulę niedozwoloną, w jego miejsce stosuje się ogólne zasady i postanowienia gwarantujące prawa konsumenta zbliżone znaczeniowo do zapisów kwestionowanych, a postanowienie takie uznaje się za nieobowiązujące w stosunku do konsumenta.

38. Wszelkie spory związane z realizacją usługi będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

41. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

+48 691 398 981

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas